Головна сторінка / Реєстрація та супроводження бізнесу / Вирішили організувати власну справу?


Реєстрація (створення) акціонерного товариства: публічного (ПАТ) або приватного (ПрАТ)
 
 
Юридична компанія «Правинг» пропонує комплекс професійних юридичних послуг з супроводження створення (реєстрації) акціонерних товариств, як приватних (ПрАТ), так і публічних (ПАТ), включаючи реєстрацію випуску акцій під час їх створення.
 
Правовий статус акціонерного товариства.
На сьогоднішній день акціонерне товариство є однією із найпоширенішою формою ведення великого бізнесу. Господарська діяльність у формі АТ дозволяє залучати як при створенні АТ, так і при подальшій діяльності необмежені фінансові ресурси у вигляді внесків до статутного капіталу як самих засновників, так і сторонніх осіб.
Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування, злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств.
Засновниками акціонерного товариства можуть бути держава, а також фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про його заснування.
Засновниками акціонерного товариства може бути одна, дві чи більше осіб.
Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.
Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Оплата вартості акцій, що пропонуються до розміщення під час заснування АТ, може здійснюватися грошовими коштам або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів). Кожний засновник АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.
Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, а акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках визначених статутом товариства, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах неоплаченою частини вартості належних їм акцій.
Акціонерне товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
Установчими документами акціонерного товариства є статут. Статут АТ, крім загальних відомостей для всіх видів господарських товариств, повинен містити відомості про види акцій, що розміщуються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купується засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій, строк та порядок виплати дивідендів.
Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства.
Для захисту прав існуючих акціонерів передбачено, що у разі додаткової емісії акцій існуючі акціонери мають переважне право на їх придбання.
Статутом товариства може бути передбачена можливість укладання договору між акціонерами, по якому на акціонерів покладається додаткові обов’язки, в т.ч. обов’язок участі у загальних зборах акціонерів і передбачається відповідальність за його недотримання.
Управлінням акціонерним товариством здійснюється згідно з його установчими документами. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.
Крім того, передбачений орган, який здійснює захист прав акціонерів – наглядова рада. В АТ з кількістю акціонерів – власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов’язковим.
Для управління поточною діяльністю АТ створюється виконавчий орган, який може бути як колегіальний (правління, дирекція), так і одноособовий (директор, генеральний директор).
Для перевірки фінансового – господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).
Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявляється меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення розміру статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою за мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
 
Акціонерні товариства за типом поділяються на:
-публічні акціонерні товариства (ПАТ);
-приватні акціонерні товариства (ПрАТ).
 
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) — це акціонерне товариство, кількісний склад акціонерів якого не може перевищувати 100 акціонерів.
 
Публічне акціонерне товариство (ПАТ) — це акціонерне товариство, відповідно кількісний склад акціонерів якого може перевищувати 100 осіб.
 
Основними критеріями для поділу акціонерних товариств на публічні та приватні є:
- здатність акцій вільно обертатись. Публічне акціонерне товариство може здійснювати як закрите (приватне) розміщення акцій, так і публічне (відкрите) розміщення. Приватне акціонерне товариство може здійснювати лише закрите розміщення акцій;
-акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства, при цьому статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право акціонерів та самого товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
Вибір типу акціонерного товариства залежить передусім від цілей, що ставлять перед собою власники.
 
Створення акціонерного товариства шляхом заснування передбачає такі етапи:
-прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;
-реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
-присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
-укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;
-закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
-оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;
-затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
-реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
-подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
-реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
-видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.
Перше розміщення акцій товариства є виключно закритим (приватним) серед засновників.
 
Переваги ведення бізнесу шляхом створення акціонерного товариства:
-акціонерне товариство – є зручний спосіб залучення інвестицій;
-можливість отримання доходів у вигляді дивідендів;
-акції дають право на участь у розподілі майна АТ при його ліквідації;
-можливість власників простих акцій брати участь в управлінні АТ;
-акції, як і інші активи, можуть бути наданні в заставу, використовуватися в інших операціях їхнього власника;
-акціонери не відповідають за зобов’язаннями акціонерного товариства і несуть ризики збитків, пов’язаних з діяльністю товариства у межах вартості належних їм акцій;
-обсяг відповідальності самого акціонерного товариства за власними зобов`язаннями обмежується лише належним йому майном;
-при успішній діяльності АТ ринкова вартість його акцій може значно перевищувати номінальну.
 
Недоліки ведення бізнесу шляхом створення акціонерного товариства:
-якщо вартість чистих активів АТ стає меншою за мінімальний розмір його статутного капіталу, таке товариство підлягає ліквідації. При цьому механізм ліквідації АТ у зв’язку із зменшенням вартості його чистих активів на законодавчому рівні недостатньо врегульований;
- емісії акцій та обіг акцій вимагають дотримання додаткових вимог законодавства про цінні папери та фондовий ринок;
-публічне акціонерне зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі;
-АТ мають обов’язок звітувати до державних органів, що регулюють обіг цінних паперів та фондовий ринок;
-для забезпечення обігу акцій та ведення обліку власників простих іменних акцій необхідно встановлювати відносини з професійними учасниками фондового ринку: реєстраторами, торговцями, зберігачами, депозитарієм тощо;
-відносно великі витрати на створення;
-подвійне оподаткування: перший раз податки сплачують до того, як доходи будуть розподілятися між акціонерами, вдруге сплачують акціонери з отриманих дивідендів.
 
Переваги звернення до професіоналів щодо створення акціонерного товариства:
Створення акціонерного товариства вимагає чіткого дотримання процедури створення, яка є досить тривалою за часом та потребує дотримання вимог законодавства про цінні папери та фондовий ринок, погодження певних дій та отримання відповідних дозволів в органах державної влади, реєстрації випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право відмовити в реєстрації випуску акцій у разі виявлення навіть несуттєвого порушення процедури. Крім того, погодження бюрократичних формальностей може бути тривалою справою з складнопрогнозованим результатом. Досвід професіоналів, які спеціалізуються саме на створенні акціонерних товариств, дозволяє враховувати не тільки перелічені особливості створення товариства, а й вирішити інші питання, що можуть виникнути при створенні, тим самим зекономити Ваш час та нерви. Тому радимо звертатися до професіоналів.
 
Переваги щодо створення Вашого акціонерного товариства в юридичній компанії «Правинг»:
-по-перше, професіоналізм наших фахівців та їх досвід роботи в державних органах реєстрації, в т.ч. в ДКЦПФР дозволяє успішно врахувати особливості та здійснити заходи щодо створення такого господарського товариства, як акціонерне;
-по-друге, надання консультацій при обранні Вами типу АТ (ПАТ чи ПрАТ) в залежності від цілей, що ставлять перед собою засновники, входить до вартості послуг;
-по-третє, повний супровід клієнта, починаючи від консультацій з моменту прийняття Вами принципового рішення щодо створення АТ і закінчуючи отриманням свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
-по-четверте, ми завжди враховуємо побажання наших клієнтів;
-по-п’яте, ціни на наші послуги є помірними і відповідають їх якості.
 
При зверненні до компанії «Правинг» щодо створення Вашого акціонерного товариства «під ключ» Ви отримаєте такий комплекс послуг:
-резервування назви товариства;
-надання допомоги в організації та проведенні зборів засновників та установчих зборів;
-підготовка протоколів зборів засновників, установчих зборів, статутних документів, засновницького договору (у разі прийняття рішення засновниками про його укладання) та інше;
-реєстрація в районній держадміністрації;
-реєстрація в управлінні статистики;
-реєстрація в податковій інспекції;
-реєстрація в Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
-реєстрація в Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;
-реєстрація в центрі зайнятості;
-реєстрація в Пенсійному фонді;
-отримання дозволу на виготовлення основної печатки;
-замовлення та отримання основної печатки.
-підготовка пакету документів для реєстрації випуску акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій в ДКЦПФР.
 
За Вашими окремим замовленням можуть бути надані такі додаткові послуги:
-сприяння в оформленні документів, що підтверджують місцезнаходження АТ («юридичної адреси») в будь – якому районі м. Києва;
-подання документів та подальше супроводження реєстрації випуску акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій в ДКЦПФР;
-сприяння в отримані витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік в податковій інспекції за формою 4—ОПП;
-підготовка документів та сприяння в присвоєнні міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
-сприяння при укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;
-підготовка документів та сприяння в оформлені та депонуванні глобального сертифіката;
-легалізація документів;
-отримання дозволу на виготовлення додаткових штампів та печаток, замовлення та отримання додаткових штампів та печаток;
-допомога в підготовці документів та супроводження при відкритті рахунків в банку;
-підготовка і подача документів для отримання свідоцтва платника ПДВ.
 
 Для створення акціонерного товариства необхідно надати такі документи:
1)      Якщо до складу засновників входить фізична особа:
-копії паспорта громадянина України (для фізичних осіб – резидентів) або копія паспорта/паспортного документа/(для фізичних осіб – нерезидентів) та копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з державним реєстром фізичних осіб – платників податків (за наявності);
-декларація про доходи і майно за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу (по кожному із засновників).
-нотаріально посвідчену довіреність від кожного із засновників на представників нашої компанії. Така довіреність може бути оформлена будь-яким нотаріусом за Вашим вибором. При необхідності ми можемо надати текст такої довіреності або направити Вас до нотаріуса, з яким співпрацює наша компанія.
2)      Якщо до складу засновників входить юридична особа:
-копія свідоцтва про державну реєстрацію засновника;
-копія статуту;
-копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідки «статистики»);
-копія паспорту, довідки про ідентифікаційний номер керівника (директора) засновника та документи, що підтверджують його повноваження;
-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чинну на дату подання документів для реєстрації випуску акцій, та довідку про взяття на облік в податковій інспекції за формою 4—ОПП (у разі наявності серед засновників товариства юридичних осіб–резидентів, подаються по кожному із засновників), або копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;
-проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати (окремо по кожному із засновників);
-аудиторський висновок та довідка про фінансовий стан у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб (окремо по кожному із таких засновників);
-аудиторський висновок щодо спроможності засновника – юридичної особи сплатити внески до статутного капіталу товариства (окремо по кожному із засновників);
-довіреність від кожного із засновників на представників нашої компанії.
3)      Додатково Вам потрібно визначитися щодо:
-типу акціонерного товариства;
-назви Вашого акціонерного товариства;
-адреси місцезнаходження товариства. Для цього необхідно або надати документ, що підтверджує право використання певного приміщення (наприклад, договір оренди, купівлі-продажу, свідоцтво про право власності), або скористатися відповідною послугою нашої компанії
-видів діяльності (КВЕД), які буде здійснювати товариство. Визначити види діяльності (КВЕД) особа може як самостійно (класифікатор видів економічної діяльності міститься на нашому сайті), або звернутися до працівників нашої компанії за відповідною допомогою;
-мети діяльності;
-персонального складу органів управління;
-розміру статутного капіталу;
-виду акцій;
-кількості та номінальної вартості акцій;
-порядку формування статутного капіталу;
-розподілу статутного капіталу між засновниками.
Після подання вказаних документів та інформації в процесі їх опрацювання необхідність подання додаткових документів або інформації буде уточнюватися.
 
Вартість реєстрації акціонерного товариства визначається згідно прейскуранту.
 
Звернувшись до юридичної компанії «Правинг» Ви отримаєте свідоцтво про державну реєстрацію Вашого акціонерного товариства, печатку, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, а також буде проведена процедура взяття на облік у відповідних держаних органах.
Ви зекономите свій час, збережете нерви та залишитесь задоволеними якістю наших послуг та приєднаєтеся до багатьох інших наших клієнтів, більшість з яких вже стали постійними.
Головна сторінка Контакти Мапа сайту
Пошук по сайту
  
 
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Межигірська, буд. 24, оф.7

 info@praving.kiev.ua

Розробка сайту